مصطفی امیرخانی

شش سيگما و تحليل آماري و منحني نرمال

بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
1 پست
آبان 86
1 پست