مصطفی امیرخانی

شش سيگما و تحليل آماري و منحني نرمال

بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
4 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
2 پست
آبان 86
1 پست
انتخابات
2 پست
انتقاد
1 پست
yalda
1 پست
hyperstar
1 پست
carrefour_iran
1 پست
hyper_star_map
1 پست
عقل_سلیم
1 پست
گل_حسرت
1 پست
hyper_star
1 پست
color_revolution
1 پست
گل_شقایق
1 پست
نوشتن
1 پست
مطلب_نو
1 پست
شش_سیگما
2 پست
نارمک
1 پست
آمار
1 پست
مدیریت_it
1 پست